Η στρατηγική για τα πλαστικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολυαναμενόμενη «στρατηγική για τα πλαστικά» (Strategy on Plastics) εγκρίθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 2018 και αποτελεί μέρος της μετάβασης προς μια πιο αποτελεσματική κυκλική οικονομία.

Σημαντική αλλαγή είναι η ριζική αλλαγή στον τρόπο σχεδίασης, παραγωγής, χρήσης και ανακύκλωσης των προϊόντων στην ΕΕ. Σύμφωνα με τα νέα σχέδια, το 2030 θα διατίθενται πλέον μόνο ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ, η κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης θα μειωθεί, ενώ θα περιοριστεί η χρήση μικροπλαστικών.

Σημαντική εξέλιξη για τη βιομηχανία είναι επίσης το γεγονός ότι τελικά δεν υιοθετήθηκαν οι σκέψεις για πανευρωπαϊκό φόρο σε όλα τα πλαστικά υλικά. Σύμφωνα με την επιτροπή η προσέγγιση αυτή θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.

Στη στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, η Επιτροπή υιοθετεί ένα πλαίσιο παρακολούθησης που συνίσταται σε μια σειρά δέκα βασικών δεικτών οι οποίοι καλύπτουν κάθε φάση του κύκλου και με τους οποίους θα μετριέται η πρόοδος στην πορεία μετάβασης σε μια πιο αποτελεσματική κυκλική οικονομία, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Ένωση:

  • Θα καταστήσει κερδοφόρο την ανακύκλωση για τις επιχειρήσεις: Θα καταρτιστούν νέοι κανόνες για τις συσκευασίες, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα ανακύκλωσης των πλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην αγορά και να αυξηθεί η ζήτηση για ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες.
  • Θα περιορίσει τα πλαστικά απορρίμματα:
  • Θα τερματίσει την αποβολή απορριμμάτων στη θάλασσα: Νέοι κανόνες για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων.
  • Θα προσελκύσει επενδύσεις και καινοτομία: Η Επιτροπή θα προσφέρει καθοδήγηση στις εθνικές αρχές και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο περιορισμού των πλαστικών απορριμμάτων στην πηγή.
  • Θα προωθήσει παρόμοιες αλλαγές σε ολόκληρο τον κόσμο: Παράλληλα με τις προσπάθειες στο εσωτερικό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργάζεται και με εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να ανακαλυφθούν παγκόσμιες λύσεις και να αναπτυχθούν διεθνή πρότυπα.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για την αειφόρο ανάπτυξη ανέφερε: «Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση των πλαστικών απορριμμάτων με αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Αυτή την πρόκληση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί – πολίτες, βιομηχανίες και κυβερνήσεις. Με τη στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά υλικά προωθούμε ένα νέο και πιο κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο». Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ, Γίρκι Κατάινεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε πως: «Με τη στρατηγική μας θέτουμε τα θεμέλια μιας νέας κυκλικής οικονομίας για τα πλαστικά υλικά και κατευθύνουμε επενδύσεις προς τον τομέα αυτόν. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση υψηλού επιπέδου.

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Σώμα των Επιτρόπων έχουν τη μορφή:

μιας ανακοίνωσης σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά σε μια κυκλική οικονομία, Strategy on Plastics

μιας ανακοίνωσης σχετικά με τη διασύνδεση μεταξύ χημικών ουσιών, προϊόντων και αποβλήτων, Interface Chemicals

και των παραρτημάτων της στρατηγικής για τα πλαστικά υλικά Annexes Strategy on Plastics

 

Ο ΣΒΠΕ καλωσορίζει την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά

 

Οι Ευρωπαίοι Μεταποιητές Πλαστικών (EuPC) χαιρετίζουν τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Πλαστικά προϊόντα σε Κυκλική Οικονομία». Το EuPC υποστηρίζει πλήρως το όραμα για μια πιο ευημερούσα, βιώσιμη και κυκλική πλαστική οικονομία στην Ευρώπη.

Η στρατηγική επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά μέτρα για την έναρξη μιας πιο βιώσιμης παραγωγής, χρήσης και διάθεσης των πλαστικών: βελτίωση της οικονομίας και της ποιότητας της ανακύκλωσης πλαστικών, μείωση των πλαστικών αποβλήτων και απορριμμάτων, αύξηση της καινοτομίας και των επενδύσεων, και οι προσπάθειες για να δημιουργηθεί μία παγκόσμια δράση. Ανακοινώνονται συγκεκριμένα μέτρα για να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος σύμφωνα με τον οποίο μέχρι το 2030 το 100% των πλαστικών συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά θα είναι είτε επαναχρησιμοποιήσιμες είτε ανακυκλώσιμες με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

“Για να υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη και κυκλική πλαστική οικονομία, το EuPC έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο πλαίσιο εθελοντικών δεσμεύσεων. Μαζί με άλλους 5 οργανισμούς από την αλυσίδα αξίας των πλαστικών, δεσμευόμαστε να επιτύχουμε το 70% της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης πλαστικών συσκευασιών καθώς και 50% ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης πλαστικών απορριμμάτων γενικά ».

Alexandre Dangis, Διευθύνων Σύμβουλος του EuPC

Ο πραγματικός βιομηχανικός μετασχηματισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω κοινής δράσης όλων των ενδιαφερομένων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των πλαστικών και με την υποστήριξη των αρχών και των καταναλωτών. Η καλύτερη συλλογή, διαλογή και επεξεργασία αποβλήτων είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών (rPM) και για την ενίσχυση της πρόσληψης του rPM από μετατροπείς. Η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, η εξάλειψη της υγειονομικής ταφής των πλαστικών αποβλήτων και οι μορφωμένοι καταναλωτές είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για τη μείωση της σπατάλης και της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Συγκεκριμένα, το EuPC εκτιμά την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας των πλαστικών στη στρατηγική και την ανάγκη επανεξέτασης ορισμένων πτυχών από μια ευρύτερη οπτική γωνία, όπου όλοι οι συντελεστές μπορούν να παίξουν ένα ρόλο στη διαμόρφωση του οράματος. Η αναφορά της συνεργασίας για την αλυσίδα αξιών και ο ρόλος της βιομηχανίας στην εθελοντική αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων είναι ευπρόσδεκτη και το EuPC και τα μέλη του έχουν αποδεχθεί την ευθύνη τους μέσω της έγκρισης του πλαισίου εθελοντικών δεσμεύσεων.

Το πλαίσιο εθελοντικών δεσμεύσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.plasticsconverters.eu

Συνημμένα

EuPCPress Release – EuPC welcomes EU Plastics Strategy