Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες

Στις 13 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) ο νέος νόμος, ο οποίος ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών (4548/2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 190 του νέου νόμου, έναρξη ισχύος του είναι η 1η Ιανουαρίου του 2019, αν και για ορισμένες διατάξεις ορίζονται διαφορετικές προθεσμίες. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας με νέο νομοθέτημα έπειτα από παρέλευση σχεδόν εκατονταετίας από την εισαγωγή του νόμου 2190/1920, που θα αντικατασταθεί.

Για την αρτιότερη ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας παρατίθεται εδώ ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες.