Ο οδηγός ποιοτικής διαλογής πλαστικής συσκευασίας της «PRE»

Στην προσπάθεια να βελτιστοποιήσει τις τρέχουσες πρακτικές επεξεργασίας της πλαστικής συσκευασίας και να καταδείξει πιο βιώσιμους και αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων, η «PRE» (Plastics Recycling Europe) εξέδωσε τον οδηγό για την ποιοτική διαλογή της πλαστικής συσκευασίας (Guidance on Quality Sorting of Plastic Packaging).

Οι συσκευασίες από πλαστικά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο ζήτησης του υλικού στην ευρωπαϊκή αγορά και συνεπώς, των αποβλήτων που παράγονται και συλλέγονται για ανακύκλωση στην Ευρώπη. Ωστόσο, σήμερα μόνο το 42% των πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας ανακυκλώνονται στην Ευρώπη, επίδοση, που υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο βιώσιμες και αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων. Προκειμένου να ανακτηθεί η πραγματική αξία της συσκευασίας και να μετατραπεί σε νέο προϊόν υψηλής ποιότητας, ο κλάδος πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτιστοποίηση των τρεχουσών πρακτικών επανεπεξεργασίας αυτού του πολύτιμου πόρου.

Η αύξηση των ποσοτήτων και το σημαντικότερο η βελτίωση της ποιότητας του ανακυκλωμένου υλικού είναι μεταξύ άλλων, οι παράγοντες που επηρεάζονται άμεσα από την ποιότητα των πρακτικών διαλογής. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη η διασφάλιση της αξίας των υλικών συσκευασίας, που τυγχάνουν επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις διαλογής, οι οποίες θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν ώστε να εξασφαλιστούν υψηλής ποιότητας υλικά για τους ανακυκλωτές.

Ο οδηγός διαλογής της «PRE» παρέχει μια επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών διαλογής και παρουσιάζει τη βασική διαμόρφωση, που είναι απαραίτητη για την επαρκή διαλογή των πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας. Για να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα της παραγωγής σε μια μονάδα διαλογής, η πλαστική συσκευασία θα πρέπει να ταξινομείται αυτόματα με μια σειρά διαδοχικών βημάτων, αυξάνοντας την αποδοτικότητα καθώς και την αποτελεσματικότητα και δημιουργώντας υψηλής ποιότητας ρεύματα αποβλήτων. Η αφαίρεση υλικών που έχουν μολυνθεί, η διαλογή της συσκευασίας βάση των τύπων πολυμερών και προαιρετικά η διαλογή βάση χρώματος και κατηγορίας προϊόντος αποτελούν προϋποθέσεις για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εισροών ανακύκλωσης. Επιπλέον, ο Οδηγός της «PRE» συνιστά την τυποποίηση καθώς και την εναρμόνιση των πρακτικών διαλογής, καθώς θα εξασφάλιζαν μια πιο ομοιόμορφη και αξιόπιστη ροή υλικών προς τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Η στρατηγική για τα πλαστικά αναδεικνύει τη σημασία της ποιοτικής ταξινόμησης ως «ουσιώδους σημασίας για την αποφυγή της εισαγωγής μολυσματικών ουσιών στα ρεύματα ανακύκλωσης και τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας για τα ανακυκλωμένα υλικά». Η πρόκληση είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου όλα τα συμπληρωματικά στάδια, όπως η χωριστή συλλογή απορριμμάτων συσκευασίας, τα εναρμονισμένα πρότυπα διαλογής και οι έλεγχοι ποιότητας των δεμάτων των απορριμμάτων θα βελτιστοποιηθούν και θα εφαρμόζονται ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη.

Είναι επομένως απαραίτητο να προωθηθεί η χωριστή συλλογή των πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας και παράλληλα να δημιουργηθούν πρότυπα που θα προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις προδιαγραφές διαλογής για τα απορρίμματα συσκευασίας από πλαστικά.

Με αυτές τις προσπάθειες, μπορούμε πραγματικά να καταγράψουμε την αξία των πλαστικών αποβλήτων και να τα μετατρέψουμε σε νέα υψηλής ποιότητας προϊόντα, τα οποία θα παράγονται σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Η υψηλής ποιότητας διαλογή των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες θα οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα και βελτιωμένη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμων (recyclates) υλικών.

Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα προκειμένου η βιομηχανία να κάνει βήματα προς την υιοθέτηση μιας πιο αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον Οδηγό για την ποιοτική διαλογή της πλαστικής συσκευασίας της «PRE» (Plastics Recycling Europe)

Guidance on Quality Sorting of Plastic Packaging