Νομοθεσία για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης


Από τις 2 Ιουλίου 2019 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2019/904 για τα πλαστικά μιας χρήσης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Ιουνίου. Η οδηγία αυτή αφορά τα πλαστικά μιας χρήσης και τη «μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον».

Τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο ετών για να μεταφέρουν τη νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο. Η οδηγία προβλέπει διαφορετικές ημερομηνίες μεταφοράς για ορισμένα μέτρα:

  • Οι απαγορεύσεις και οι υποχρεώσεις σήμανσης θα πρέπει να εφαρμοστούν δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος.
  • Τα μέτρα σχετικά με τα μη αποσπώμενα πώματα και καπάκια για όλους τους περιέκτες ποτών χωρητικότητας έως 3 λίτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
  • Οι πρόσθετες υποχρεώσεις για τη διεύρυνση της ευθύνης των παραγωγών θα πρέπει να εφαρμοστούν μεταξύ του Ιανουαρίου 2023 και της 31ης Δεκεμβρίου 2024, ανάλογα με το προϊόν.

Ολόκληρη την οδηγία τα πλαστικά μιας χρήσης μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ