preloader icon

ViewCategory

Διακηρύξεις / Προκηρύξεις
news thumb
19.10.2021
Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Π.Ε.)

 

Προκηρύσσει ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τηνεπιλογή αναδόχου για το έργο: «Κατάρτιση και Πιστοποίησηεργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ,κυκλικής οικονομίας και παραγωγής»  τηςενταγμένης Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5035181,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσειβέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

         

1.             Αναθέτουσα Αρχή: ΣύνδεσμοςΒιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.)

Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 66,ΤΚ: 11528, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 779 4519

2.             Τίτλος: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικούτομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ: 5035181

3.             Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιώνκατάρτισης και πιστοποίησης εκτιμώμενης αξίας 1.391.696,04€ χωρίς ΦΠΑ.  CPV 80000000-Υπηρεσίεςεκπαίδευσης και επιμόρφωσης και συμπληρωματικού CPV 79132000 -Υπηρεσίες πιστοποίησης

4.             Η προκήρυξηαφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

5.             Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίησηδράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.210 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα(ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου της οικονομίας, στον οποίο απασχολούνται) σεεπιλεγμένα αντικείμενα.

6.             Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

7.             Συνολικός προϋπολογισμός: 1.391.696,04€ χωρίς ΦΠΑ.

8.         Διάρκειασύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 12μήνες 

9.             Απαιτούμενες εγγυήσεις: Ηπροσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται απόΕγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίαςπρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού, ήτοι 13.916,96 €.

10.         Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησηςτης παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠρογράμματοςΔημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910087). Η παρούσασύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από τοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ)».

11.         Διάθεση εγγράφων – στοιχείωντου διαγωνισμού: Τα έγγραφατης σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάνηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.ahpi.gr και μέσωτης διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

12.         Χρόνος, τόπος υποβολής των προσφορών: Οδιαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  22.11.2021και ώρα 17:00.

13.          Ημερομηνίαδιενέργειας διαγωνισμού: 26.11.2021 καιώρα 11:00 π.μ.

14.          Γλώσσασύνταξης των προσφορών είναι ηΕλληνική.

15.          Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12Μήνες

16.         Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικάκαι νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων πουυποβάλλουν κοινή προσφορά.

17.         Εναλλακτικές προσφορές: Δενγίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

18.         Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ήπαραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στοπλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίαςδιέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον τηςΑρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

19.         Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονταιστην διακήρυξη του διαγωνισμού.

20.         Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης: 14.10.2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Π.Ε.)

 

 

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Επισυναπτόμενα


 1. Διακήρυξη
 2. Προκήρυξη
 3. Περίληψη
 4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 5. Υπόδειγμα Βιογραφικού


news thumb
18.10.2021
Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Της υπ’ αριθμ. 2/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για τη Θέση με Κωδ. 03 – «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου» της Ομάδας Έργου

Αθήνα, 18/10/2021

Αρ.Πρωτ.: .649

Ανακοίνωση

 

Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων

Της υπ’ αριθμ. 2/2021/ΣΒΠΕ

Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος

Για τη Θέση με Κωδ.03 – «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου»της Ομάδας Έργου

Της Πράξης

«Κατάρτιση καιπιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμεναμάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035181

 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΠΕ) στο πλαίσιο της Πράξης«Κατάρτιση και πιστοποίησηεργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ,κυκλικής οικονομίας και παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035181, λαμβάνοντας υπόψη:

ü  Την από 06/09/2021 Απόφαση του φορέα α) για τηνέγκριση της πρόσκλησης για τη Θέση με Κωδ. 03 – «ΣτέλεχοςΔιοικητικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου» της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

ü  Την υπ αριθμ 2/2021/ΣΒΠΕ πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

ü  Τα υπ’ αριθμ 1/24.09.2021 και 2/01.10.2021πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής για τη Θέση με Κωδ. 03 –«Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου» της ομάδας έργου της Πράξης

ü  Την από 13.10.2021 Απόφαση του Φορέα για αποδοχήκαι έγκριση των υπ’ αριθμ 1/24.09.2021 και 2/01.10.2021 πρακτικών της ΕπιτροπήςΕπιλογής για τη Θέση με Κωδ. 03 – «Στέλεχος ΔιοικητικήςΥποστήριξης και Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου» της ομάδας έργου της Πράξης

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων(πατήστε εδώ), σύμφωνα με την υπ’αριθμ 2/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Στελέχωση της ΟμάδαςΈργου της Πράξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


news thumb
27.09.2021
Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 2/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για τη Θέση με κωδ. 03 - "Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου" της Ομάδας Έργου
Αθήνα, 27/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 591

Ανακοίνωση

Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων
Της υπ’ αριθμ. 2/2021/ΣΒΠΕ
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη Θέση με Κωδ. 03 – «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης και
Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου» της Ομάδας Έργου

Της Πράξης

«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του
ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και

παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035181

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΠΕ) στο πλαίσιο της Πράξης«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και
παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035181 που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4935/1072/Α3/15.09.2020. (ΑΔΑ: 6Ω0Τ46ΜΤΛΡ-ΡΝΞ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθ. 874/Β3/177/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΡΤ1Ο46ΜΤΛΡ-ΠΓΟ) 1 η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ),

Ανακοινώνει

Τον Προσωρινό Πίνακας κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 2/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Θέση με Κωδ. 03 – «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φυσικού
Αντικειμένου» της Ομάδας Έργου της Πράξης (για τον προσωρινό πίνακα κατάταξης πατήστε εδώ). Κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ahpi.gr μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι στις 30/09/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ’ αριθμ 2/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

news thumb
08.09.2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΣΒΠΕ) για τη θέση με κωδ. 03 – «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου» της Ομάδας Έργου
Αθήνα, 08/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 531

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΠΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035181 που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4935/1072/Α3/15.09.2020. (ΑΔΑ: 6Ω0Τ46ΜΤΛΡ-ΡΝΞ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθ. 874/Β3/177/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΡΤ1Ο46ΜΤΛΡ-ΠΓΟ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), έχοντας υπόψη την από 26/01/2021 Απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΣΒΠΕ) για τη θέση με κωδ. 03 – «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου» της Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με A/A 1 και τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ)» της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 09/09/2021 μέχρι και την Πέμπτη 23/09/2021 και ώρα 14:00

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2-2021-ΣΒΠΕ
 2. Έντυπο Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 3. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημείωματος
 4. Υπεύθυνη Δήλωση
 5. Υπόδειγμα ΣΕΟΧ

news thumb
18.06.2021
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγήΣ»
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ σας ενημερώνει για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής» που έχει αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέας με κωδικό MIS: 5035181.

H Πράξη εντάσσεται στο Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.

Σκοπός υλοποίησης της Πράξης, είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.210 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης καθώς και η προσαρμοστικότητα τους σε αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η εργασιακή τους κινητικότητα σε επιχειρησιακές λειτουργίες όπου δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Η Πράξη περιλαμβάνει :

 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε 1.210 εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, ανεξαρτήτου επιχείρησης ή κλάδου απασχόλησης σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
 • Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.

Αντικείμενα Κατάρτισης

 1. Σύγχρονες Τεχνικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων
 2. Κυκλική Οικονομία – Ανακύκλωση Πλαστικών
 3. Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας και κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης είναι διάρκειας 86 ωρών.

Κάθε ωφελούμενος λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Τα Κριτήρια Επιλογής των ωφελούμενων, διακρίνονται σε:

Α) On/off κριτήριο επιλογής: αφορά τυπική προϋπόθεση συμμετοχής :

 • Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνταιΑποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής, καθώς και οι άνεργοι.

Β) Μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής, τα οποία αξιοποιούνται για την επιλογή των ωφελούμενων αποτελούν:

 • Εκπαιδευτικό Επίπεδο
 • Διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτου κλάδου απασχόλησης
 • Μορφή/σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ/ Ψηφιακές δεξιότητες

Η Επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου με βάση κριτήρια επιλογής που αναλύονται σε αυτήν.

Η κατάρτιση, αναλόγως των εξελίξεων που θα υπάρξουν λόγω κορονοϊού(COVID-19), είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως τηλεκατάρτισης μετά από άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης.
news thumb
06.05.2021
Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 1/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου

Αθήνα, 06/05/2021

Αρ. Πρωτ.: 241

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 1/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΠΕ) στο πλαίσιο της Πράξης«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035181, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την από 26/01/2021 Απόφαση του φορέα α) για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης και β) τη σύσταση και ορισμό Επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων συνεργατών καθώς επίσης τη σύσταση και ορισμό Επιτροπής ενστάσεων
 • Την υπ αριθμ 1/2021/ΣΒΠΕ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης
 • Τα υπ’ αριθμ 1/15.04.2021, 2/19.04.2021 και 3/27.04.2021 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης
 • Την από 28.04.2021 Απόφαση του Φορέα για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/15.04.2021, 2/19.04.2021 και 3/27.04.2021 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων (πατήστε εδώ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

news thumb
20.04.2021
Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων Της υπ’ αριθμ. 1/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου

Αθήνα, 20/04/2021

Αρ. Πρωτ.: 214

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 1/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035181.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΠΕ) στο πλαίσιο της Πράξης«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035181 που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4935/1072/Α3/15.09.2020. (ΑΔΑ: 6Ω0Τ46ΜΤΛΡ-ΡΝΞ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθ. 874/Β3/177/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΡΤ1Ο46ΜΤΛΡ-ΠΓΟ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ),

Ανακοινώνει

Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης (για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης πατήστε εδώ). Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ahpi.gr μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι στις 23/04/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 1/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

news thumb
23.03.2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2021/ΣΒΠΕ) για την στελέχωση της ομάδας έργου

Αθήνα, 23/03/2021

Αρ. Πρωτ.: 144

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΠΕ) στο πλαίσιο της Πράξης«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής» με Κωδ. ΟΠΣ 5035181 που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4935/1072/Α3/15.09.2020. (ΑΔΑ: 6Ω0Τ46ΜΤΛΡ-ΡΝΞ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθ. 874/Β3/177/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΡΤ1Ο46ΜΤΛΡ-ΠΓΟ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), έχοντας υπόψη την από 26/01/2021 Απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2021/ΣΒΠΕ) για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με A/A 1 και τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ)» της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 24/03/2021 μέχρι και την Τετάρτη 14/04/2021 και ώρα 14:00