preloader icon

09.01.2023
Τα νέα του Συνδέσμου
Υπό την αιγίδα του «ΣΒΠΕ» η 5η διεθνής έκθεση «Verde.tec»
news image

 Για ακόμη μία χρονιά ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος» προσφέρει την αιγίδα του στην 5η διε­θνή έκ­θε­ση «Verde.tec»,που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 17 έως τις 19 Μαρ­τί­ου 2023 στο MEC Παια­νί­ας.

Πρόκειται για το ση­μείο συ­νά­ντη­σης, όπου ο επισκέπτης θα δει από κοντά τις τε­χνο­λο­γί­ες πε­ρι­βάλ­λο­ντος, τις εξελίξεις στην κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μία και τις έξυ­πνες πό­λεις.

 Οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για τη μο­να­δι­κή εξει­δι­κευ­μέ­νη έκ­θε­ση της χώ­ρας για τις τε­χνο­λο­γί­ες πε­ρι­βάλ­λο­ντος έχουν ήδη ξε­κι­νή­σει και η 5η διορ­γά­νω­ση έρ­χε­ται για να επι­σφρα­γί­σει και να ενι­σχύ­σει ακό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο την επι­τυ­χία της έκ­θε­σης που έχει χτι­στεί στα­θε­ρά και δυ­να­μι­κά από το 2017.

Εκ­θέ­τες προη­γού­με­νων ετών πα­γιώ­νουν την στή­ρι­ξή τους στη διορ­γά­νω­ση με την ανα­νέ­ω­ση της συμ­με­το­χή τους, ενώ η «Verde.tec» κερ­δί­ζει την ψή­φο εμπι­στο­σύ­νης πε­ρισ­σό­τε­ρων με­γά­λων εται­ρειών του χώ­ρου που ήδη απο­φά­σι­σαν να λά­βουν μέ­ρος για πρώ­τη φο­ρά το 2023, ανα­βαθ­μί­ζο­ντας ακό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο την ποιό­τη­τα των συμ­με­το­χών.

 Η εντυ­πω­σια­κή επι­τυ­χία, άλ­λω­στε, της 4ης «Verde.tec» και η από­λυ­τη ικα­νο­ποί­η­ση εκ­θε­τών, επι­σκε­πτών και συ­νέ­δρων, ήταν κα­θο­ρι­στι­κά, ώστε οι άν­θρω­ποι του κλά­δου να μι­λά­νε για την έκ­θε­ση που άλ­λα­ξε τα δε­δο­μέ­να στον κλά­δο και πλέ­ον απο­τε­λεί το στα­θε­ρό τους ρα­ντε­βού από το οποίο δεν πρέ­πει να λεί­πει κα­νείς!

 Κα­θώς οι εξε­λί­ξεις στον το­μέα του πε­ρι­βάλ­λο­ντος τρέ­χουν με τα­χείς ρυθ­μούς, το 5ο τρι­ή­με­ρο «Verde.tec Forum» προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για να κα­λύ­ψει κά­θε πτυ­χή του. Εται­ρεί­ες, φο­ρείς από τον ιδιω­τι­κό και δη­μό­σιο το­μέα, επι­στή­μο­νες, εκ­παι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα και φυ­σι­κά Πο­λι­τεία και το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση προ­ε­τοι­μά­ζουν ήδη τις εκ­δη­λώ­σεις τους, με το προη­γού­με­νο ρε­κόρ των 220 ομι­λη­τών και των 32 ημε­ρί­δων και workshop να θε­ω­ρεί­ται δε­δο­μέ­νο ότι θα κα­ταρ­ρι­φθεί.

Πα­ράλ­λη­λα, προ­ε­τοι­μά­ζε­ται και η γιορ­τή του πε­ρι­βάλ­λο­ντος τα «Greek Green Awards», με στό­χο να βρα­βεύ­σουν ορ­γα­νι­σμούς, φο­ρείς της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης και επι­χει­ρή­σεις που έθε­σαν την επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση και την τε­χνο­λο­γι­κή και­νο­το­μία στην υπη­ρε­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, με την επι­λο­γή τους να γί­νε­ται από εξει­δι­κευ­μέ­νη επι­στη­μο­νι­κή επι­τρο­πή.

Οι τομείς που θα βρεθούν στο επίκεντρο της διοργάνωσης είναι οι παρακάτω, όπως ενημερώνουν οι διοργανωτές.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Πιο εντυπωσιακή από ποτέ θα είναι η παρουσία εταιρειών από τον κλάδο των φωτοβολταϊκών, καθώς συμμετέχουν οι πιο δυναμικές και πρωτοπόρες εταιρείες του χώρου που ειδικεύονται σε κάθε πτυχή που αφορά τον συγκεκριμένο τομέα, από την κατασκευή φωτοβολταϊκών, τη μελέτη και την εγκατάστασή τους μέχρι την πιστοποίηση και τη συντήρησή τους. Οι επισκέπτες, είτε πρόκειται για επαγγελματίες του κλάδου είτε για οικιακούς χρήστες, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν προϊόντα που έρχονται από το... μέλλον και να ενημερωθούν από κάθε εταιρεία ξεχωριστά για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Εργολάβοι, επενδυτές, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, ιδιώτες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος που θα ήθελε να αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, μπορούν να επισκεφθούν τη Verde.tec, καθώς η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Verde.tec Forum

Οι εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος τρέχουν με ταχείς ρυθμούς και το 5ο τριήμερο Verde.tec Forum προετοιμάζεται για να καλύψει κάθε πτυχή του μέσα από ημερίδες και workshop. Εταιρείες, φορείς από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, επιστήμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φυσικά Πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση προετοιμάζουν ήδη τις εκδηλώσεις τους, ενώ οι εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν. Το πρόγραμμα του Verde.tec Forum θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

*Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα και τελεί υπό την αιγίδα 34 Υπουργείων και Φορέων, μεταξύ των οποίων και του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών – ΣΕΦ και του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά – ΣΠΕΦ.

Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν ως εκθέτες:

Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Δήμοι, Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, ΔΕΥA, ΦΟΔΣΑ

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

Αποκατάσταση Περιβάλλοντος – Τεχνολογίες Αιχμής & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ανακύκλωση Προϊόντων και Υλικών

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

«Πράσινη» Βιομηχανία, Μηχανήματα, Εργαλεία & Εξοπλισμός

Ηλεκτροκίνηση

Οι κατηγορίες επισκεπτών είναι οι ακόλουθες:

Στελέχη, Μηχανικοί και Τεχνικοί: Περιφερειών, ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, ΦΟ.Δ.Σ.Α., της Βιομηχανίας, της Βιοτεχνίας, Εμπορικών Επιχειρήσεων, Κατασκευαστικών Εταιριών, Ξενοδοχειακών Μονάδων, Μεταφορών, Logistics.

Υπεύθυνοι Τεχνικών Υπηρεσιών των Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Αρχιτέκτονες

Εργολήπτες

Μελετητές

Επενδυτές σε ΑΠΕ

Αντιπρόσωποι και έμποροι από όλη την Ελλάδα

Ξένες αντιπροσωπείες

Ιδιώτες που ενδιαφέρονται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, βιολογικών καθαρισμών και συστημάτων ποιότητας νερού ή εξοικονόμησης ενέργειας στα ακίνητά τους.