Έκθεση της «EuPC» για την εκπλήρωση των στόχων της «Στρατηγικής για τα πλαστικά»

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών (EuPC), σε συνεργασία με ακόμη τέσσερις εταίρους, δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία πλαστικών θα μπορούσε να εκπληρώσει τους στόχους της «Στρατηγικής για τα πλαστικά», που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2018.

Με τίτλο «Ατζέντα της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας των Πλαστικών σε μια Κυκλική Οικονομία», η έκθεση διαπιστώνει πώς η συνεργασία της αλυσίδας αξίας της βιομηχανίας των πλαστικών θα οδηγήσει σε αλλαγές και περιγράφει τις μελλοντικές ερευνητικές ανάγκες, που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής. Παράλληλα αναφέρει τις τεχνολογικές λύσεις που θα βελτίωναν την κυκλικότητα σε τρεις τομείς:

 

  • «Κυκλικότητα στον σχεδιασμό» (Circularity by Design)
  • «Κυκλικότητα στην ανακύκλωση» (Circularity by Recycling) και
  • «Κυκλικότητα στις εναλλακτικές πηγές» (Circularity by Alternative feeds).

 

Η έρευνα  βασίστηκε στην πολύτιμη συμβολή εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με τον τομέα των πλαστικών από την «Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για την Βιώσιμη Χημεία» (SusChem), το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικών Βιομηχανιών» (Cefic), την «PlasticsEurope» και την «Πλατφόρμα Επεξεργασίας Σύνθετων, Πλαστικών και Πολυμερών» (ECP4). Η «EuPC» ανέφερε ότι πιο αναλυτική πληροφόρηση θα δημοσιευθεί εντός του 2019.